(BĐT) - Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình (gọi tắt là Công ty Đấu giá Hòa Bình), tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn chuyển giao sản vào ngày 26/12/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tài chính Đấu giá Hòa Bình;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình./

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn;

2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 110 hộp gỗ xẻ nhóm III, V, VI; khối lượng 2,155 m3 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn chuyển giao.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/12/2018. Tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước tài sản:

5.1. Giá khởi điểm: 5.913.450 đồng (Năm triệu chín trăm mười ba nghìn bốn trăm năm mươi đồng chẵn)

5.2. Tiền đặt trước: 1.180.000 đồng/hồ sơ (Một triệu một trăm tám mươi nghìn đồng trên một hồ sơ).

6. Xem tài sản:

6.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 10/12/2018 đến ngày 21/12/2018; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn;

6.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 10/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Đội kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

7.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/12/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/12/2018; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình và Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bắc Kạn (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng / hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ);

7.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25/12/2018; Tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn;

7.3. Hình thức nộp tiền đặt trước: Tiền mặt; Tại Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn;

7.4. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hòa Bình.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Đấu giá Hòa Bình: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.