(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2020 do Sở Tài chính tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 211 đường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 92, đường Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

* Vị trí đất: Thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 01.

Địa chỉ: Hẻm 403 đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Tổng diện tích: 1.033,4 m2.

- Ranh giới thửa đất:

+ Phía Bắc (13,6m): Giáp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số 405 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

+ Phía Nam (39,3m): Giáp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Kon Tum (22,6m); Tiếp giáp đường quy hoạch (bê tông) thuộc Hẻm 403 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (16,7m);

+ Phía Tây (33,6m): Giáp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Kon Tum;

+ Phía Đông (27,4m): Tiếp giáp đường quy hoạch (bê tông) thuộc Hẻm 403 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.

* Tài sản gắn liền trên đất:

- Tổng diện tích: 163,3 m2, trong đó:

+ Phòng thực hành dược (nhà ký túc xá trệt từ A1 – A5): 138,3 m2.

+ Nhà bảo vệ: 25 m2.

* Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở y tế.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

2. Giá khởi điểm: 4.451.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi mốt triệu đồng).

3. Tiền đặt trước: 445.100.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng). Tiền đặt trước nộp ngày 23/11/2020.

4. Tiền hồ sơ: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng).

5. Bước giá: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2020.

8. Địa điểm bán, nhận hồ sơ và buổi công bố giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

9. Thời gian bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 23/11/2020.

10. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 19-20/11/2020, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, Địa chỉ: Hẻm 403 đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá là người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các đối tượng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Kon Tum, thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

12. Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá

a) Đối tượng được tham gia đấu giá:

- Các Nhà đầu tư (tổ chức) trong và ngoài nước thuộc đối tượng Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đấu tư lính vực y tế, có đủ năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.

- Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

b) Điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm của Nhà đầu tư (tổ chức) tham gia đấu giá:

- Các Nhà đầu tư (tổ chức) tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực y tế, có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề liên quan đến lĩnh vực y tế.

- Đối với các Nhà đầu tư (tổ chức) nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham gia đấu giá phải thông qua tài khoản này.

- Các Nhà đầu tư (tổ chức) phải chứng minh đã có kinh nghiệm, cụ thể đang triển khai xây dựng hoặc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý các dự án trong lĩnh vực y tế.

- Các Nhà đầu tư (tổ chức) tham gia đấu giá phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tiếp phải có lãi, không có lỗ lũy kế.

- Các Nhà đầu tư (tổ chức) nộp hồ sơ theo thông báo của Bên B và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn kiền với đất thực hiện dự án.

- Các Nhà đầu tư (tổ chức) đăng ký tham gia đấu giá dự án này không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Mỗi nhà đầu tư (tổ chức) chỉ được 01 (một) đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

13. Đối tượng không được tham gia đấu giá

Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

e) Các đối tượng không đủ điều kiện theo quy định tại điểm b, khoản 12 Mục này.

14. Thông tin về quy hoạch

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải lập thủ tục xây dựng và triển khai dự án xây dựng Bệnh viện theo đúng chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3364/UBND-HTKT ngày 16 tháng 12 năm 2019, cụ thể:

- Mật độ xây dựng (tổng diện tích xây dựng công trình/diện tích lô đất) x 100%: Tối đa 60%.

- Hệ số sử dụng đất (tổng diện tích sàn toàn công trình/diện tích lô đất): Tối đa là 5,4 lần.

- Tầng cao công trình: Tối đa 09 tầng, trong đó các công trình phụ trợ được xấy dựng với tầng cao tối đa 03 tầng.

- Khoảng lùi xây dựng công trình:

+ Công trình chính: Tối thiểu 06m so với chỉ giới đường đỏ hẻm 403 đường Bà Triệu và 03m so với ranh giới lô đất.

+ Các công trình phụ trợ: Tối thiểu 06m so với chỉ giới đường đỏ hẻm 403 đường Bà Triệu. Riêng hạng mục nhà bảo vệ, nhà để xe được phép xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ của tuyến đường và ranh giới lô đất.

15. Tiến độ thực hiện dự án

Đơn vị tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết (nếu trúng đấu giá) về tiến độ triển khai và hoàn thành dự án trong vòng 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện khởi công xây dựng.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0260.3911.069)./.