(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2021 do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

Tài sản có trong các Quyết định số 30/QĐ-XPHC ngày 30/12/2020; Quyết định số 32/QĐ-XPHC ngày 31/12/2020; Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 06/01/2021; Quyết định số 29/QĐ-CAT-PC03 ngày 07/01/2021; Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 08/01/2021; Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 26/01/2021 của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình

Ngày 26/10/2021, đấu giá TS xử phạt hành chính tại tỉnh Thái Bình ảnh 1
Ngày 26/10/2021, đấu giá TS xử phạt hành chính tại tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 26/10/2021, đấu giá TS xử phạt hành chính tại tỉnh Thái Bình ảnh 3
Ngày 26/10/2021, đấu giá TS xử phạt hành chính tại tỉnh Thái Bình ảnh 4
Ngày 26/10/2021, đấu giá TS xử phạt hành chính tại tỉnh Thái Bình ảnh 5
Ngày 26/10/2021, đấu giá TS xử phạt hành chính tại tỉnh Thái Bình ảnh 6