(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2021 do Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát song – Đài Truyền hình Việt Nam ủy quyền như sau:

Cho thuê tài sản tại các trạm để ghép kênh phát sóng trên mạng MFN. Thời gian cho thuê: 12 tháng. Danh mục chi tiết các tài sản sử dụng cho mục đích cho thuê theo Quyết định số 759/QĐ-THVN ngày 09/9/2021 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc phê duyệt đề án "Sử dụng tài sản công tại các trạm phát sóng MFN của Trung tâm Kỹ thuật TDPS, Đài THVN vào mục đích cho thuê"

Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát song – Đài Truyền hình Việt Nam

Ngày 26/10/2021, đấu giá cho thuê TS các trạm để ghép kênh phát sóng trên mạng MFN tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 26/10/2021, đấu giá cho thuê TS các trạm để ghép kênh phát sóng trên mạng MFN tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 26/10/2021, đấu giá cho thuê TS các trạm để ghép kênh phát sóng trên mạng MFN tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 26/10/2021, đấu giá cho thuê TS các trạm để ghép kênh phát sóng trên mạng MFN tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 26/10/2021, đấu giá cho thuê TS các trạm để ghép kênh phát sóng trên mạng MFN tại Hà Nội ảnh 5