(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 513 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/6/2017. 
Ngày 26/06: Có 5/513 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 26/06: Có 5/513 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 508 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Vĩnh Ngọc (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/6/2017; UBND xã Hòa Tân (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/6/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/6/2017 đến ngày 05/7/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/6/2017 đến ngày 19/7/2017. Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, xã Tịnh Ân Tây (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/7/2017 đến ngày 10/7/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).   

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn