(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/04/2019 do Trung tâm Y tế huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, địa chỉ: ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

1. Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 1. Cho thuê bãi giữ xe hai bánh tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

+ Diện tích: 165,6 m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian giữ xe: 24/24 giờ các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

+ Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

+ Địa chỉ: ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng/01 tháng (Mười tám triệu đồng/một tháng).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 36.000.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi sáu triệu đồng/hồ sơ).

Tài sản 2. Cho thuê bãi giữ xe hai bánh tại Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim.

+ Diện tích: 179,55 m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian giữ xe: 24/24 giờ các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim,

+ Địa chỉ: Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/01 tháng (Ba triệu đồng/một tháng).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng/hồ sơ (Sáu triệu đồng/hồ sơ).

Tài sản 3. Cho thuê bãi giữ xe hai bánh tại Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm.

+ Diện tích: 98,01 m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian giữ xe: 24/24 giờ các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm, địa chỉ: ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/01 tháng (Năm triệu đồng/một tháng).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/hồ sơ (Mười triệu đồng/hồ sơ).

Tài sản 4. Cho thuê căn tin tại Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim.

+ Diện tích: 67,2 m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian hoạt động: từ 05 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim, địa chỉ: Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Giá khởi điểm: 2.800.000 đồng/01tháng (Hai triệu tám trăm ngàn đồng/một tháng).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 5.600.000 đồng/hồ sơ (Năm triệu sáu trăm ngàn đồng/hồ sơ).

Tài sản 5. Cho thuê căn tin tại Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm.

+ Diện tích: 63,36 m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian hoạt động: từ 05 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm, địa chỉ: ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Giá khởi điểm: 2.400.000đồng/01tháng (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng/một tháng).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 4.800.000đồng/hồ sơ (Bốn triệu tám trăm ngàn đồng/hồ sơ).

Tài sản 6. Cho thuê quầy thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

+ Diện tích: 25m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian hoạt động: từ 06 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

+ Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành,

+ Địa chỉ: ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Giá khởi điểm: 3.300.000 đồng/01tháng (Ba triệu ba trăm ngàn đồng/một tháng).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 6.600.000 đồng/hồ sơ (Sáu triệu sáu trăm ngàn đồng/hồ sơ).

Tài sản 7. Cho thuê quầy thuốc tại Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim.

+ Diện tích: 8,8m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian hoạt động: từ 06 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim,

+ Địa chỉ: Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/01tháng (Hai triệu đồng/một tháng).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng/hồ sơ (Bốn triệu đồng/hồ sơ).

Tài sản 8. Cho thuê quầy thuốc tại Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm.

+ Diện tích: 16,77 m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian hoạt động: từ 06 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm,

+ Địa chỉ: ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Giá khởi điểm: 3.000.000đồng/01tháng (Ba triệu đồng/một tháng).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng/hồ sơ (Sáu triệu đồng/hồ sơ).

* Ghi chú: Đấu giá theo từng tài sản.

Nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản 1,6: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, địa chỉ: ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Tài sản 2,4,7: Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim, địa chỉ: Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Tài sản 3,5,8: Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm, địa chỉ: ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem bãi giữ xe hai bánh/căn tin/quầy thuốc:

- Thời gian: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem ngày 18/4/2019 và ngày 19/4/2019 (trong giờ hành chính). Khi xem bãi giữ xe hai bánh/căn tin/quầy thuốc phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tại các địa điểm nêu tại Mục 1 thông báo này.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 23/4/2019.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo Mục 1 Thông báo này.

- Tiền đặt trước: Theo Mục 1 Thông báo này.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 23/4/2019 đến 16 giờ 00 ngày 25/4/2019 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang, số tài khoản 71010001114422.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 23/4/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân và hộ khẩu (bản sao có công chứng);

Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá theo từng tài sản.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

1. Cho thuê bãi giữ xe hai bánh

+ Giá giữ xe: Cam kết thu giá tiền giữ xe đúng theo quy định (Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang), có bảng giá được niêm yết tại Khu vực giữ xe, cụ thể: 

STT

Thời gian

Mức giá trông giữ xe (đồng/chiếc/lượt)

Xe đạp (kể cả xe đạp điện)

Xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh

1

Ban ngày (từ 06 giờ sáng tới 18 giờ)

1.000

2.000

2

Ban đêm (từ sau 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau)

1.000

3.000

3

Cả ngày và đêm

2.000

4.000

4

Giữ xe tháng

30.000

75.000

(Lưu ý: nón bảo hiểm và tài sản người gửi xe tự quản lý)

- Phải có thẻ giữ xe.

- Không thu tiền giữ xe của Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế/Phòng khám và khách đến liên hệ công tác.

- Đảm bảo thời gian giữ xe 24/24 giờ các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

- Trong thời hạn thực hiện hợp đồng, trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định giá giữ xe mới thì Trung tâm Y tế và người trúng đấu giá thống nhất lại số tiền thuê bãi giữ xe hai bánh phải nộp hàng tháng cho Trung tâm Y tế trên cơ sở giá giữ xe mới.

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế/ Phòng khám.

- Nộp tiền hàng tháng đủ, đúng thời hạn.

- Tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện thu tiền giữ xe đúng theo quy định. Trường hợp thu giá giữ xe không đúng quy định hoặc không thực hiện đúng theo hợp đồng cho thuê bãi giữ xe hai bánh, nếu vi phạm:

+ Lần 01: Trung tâm Y tế lập biên bản nhắc nhở lần đầu.

+ Lần 02: Trung tâm Y tế lập biên bản nhắc nhở lần 2.

+ Lần 03: Trung tâm Y tế lập biên bản cắt hợp đồng cho thuê bãi giữ xe hai bánh và tổ chức, cá nhân đó không được nhận lại tiền đặt trước đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê Bãi giữ xe hai bánh của Trung tâm Y tế trong lần kế tiếp.

- Tổ chức quản lý hoạt động điểm giữ xe phải đảm bảo:

+ Nhân sự: Tối thiểu 02 người, gửi kèm sơ yếu lý lịch của 02 người có xác nhận của chính quyền địa phương, người không có tiền án, tiền sự, không mắc bệnh tâm thần.

+ Đảm bảo an ninh trật tự.

+ Đảm bảo vệ sinh trong khu vực giữ xe, vệ sinh hàng ngày và khi có phát sinh dơ.

- Có nội quy điểm giữ xe.

- Có phương tiện phòng cháy chữa cháy tại điểm giữ xe.

- Có phương án bồi hoàn khi xảy ra mất xe và chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật các trường hợp bị mất xe.

- Trang phục, tinh thần, thái độ phục vụ: Cam kết tất cả nhân viên giữ xe phải đeo bảng tên, tác phong, xưng hô đúng mực, tuân theo các nội quy, quy định của Trung tâm Y tế; lịch sự, tôn trọng người gửi xe, phục vụ tận tình, chu đáo, ưu tiên phục vụ người lớn tuổi, … Tóc nhân viên phải gọn gàng, không có hình xâm.

- Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá được Trung tâm Y tế/Phòng khám lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào điện, nước tiêu thụ hàng tháng mà người trúng đấu giá thanh toán cho Trung tâm Y tế/Phòng khám vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế/Phòng khám.

- Chỉ được thuê để giữ xe không được kinh doanh các hình thức khác.

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê bãi giữ xe hai bánh, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cho thuê bãi giữ xe hai bánh với Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng cho thuê bãi giữ hai bánh và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng cho thuê bãi giữ xe hai bánh trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng cho thuê bãi giữ xe hai bánh trước hạn nêu trên không được tham gia đấu giá cho thuê bãi giữ xe lần liền kề.

2. Cho thuê căn tin

- Người tham gia kinh doanh không mắc bệnh tâm thần.

- Đảm bảo thời gian hoạt động căn tin từ 05 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm tra định kỳ. Căn tin phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, giữ vệ sinh chung tại căn tin và khu vực lân cận xung quanh.

- Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường (nếu có) các trường hợp xảy ra về vệ sinh an toàn thực thẩm.

- Căn tin phải có bảng niêm yết giá cả, giá trên phải được Trung tâm Y tế chấp thuận trước mỗi kỳ 6 tháng.

- Không được phép bán rượu, bia, thuốc lá, chất cấm khác, không lắp đặt hệ thống âm thanh, tổ chức karaoke và các hình thức kinh doanh khác.

- Nhân viên ăn mặc lịch sự, giao tiếp hòa nhã, đúng mực.

- Tài sản được Trung tâm Y tế trang bị cho căn tin phải giữ gìn, bảo quản, nếu mất phải bồi thường.

- Bàn, ghế, dụng cụ tại căn tin phải thường xuyên sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho việc ăn uống.

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế/Phòng khám.

- Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá được Trung tâm Y tế/Phòng khám lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào điện, nước tiêu thụ hàng tháng mà người trúng đấu giá thanh toán cho Trung tâm Y tế/Phòng khám vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế/Phòng khám.

- Nộp tiền hàng tháng đủ, đúng thời hạn.

- Tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện đúng nội dung trên. Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng nội dung trên:

— Lần 01: Trung tâm Y tế lập biên bản nhắc nhở lần đầu.

— Lần 02: Trung tâm Y tế lập biên bản nhắc nhở lần 2.

— Lần 03: Trung tâm Y tế lập biên bản cắt hợp đồng và tổ chức, cá nhân đó không nhận lại tiền đặt trước đảm bảo thực hiện hợp đồng cho thuê căn tin, đồng thời không được tham gia đấu giá cho thuê căn tin của Trung tâm Y tế trong lần kế tiếp.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Trung tâm Y tế sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê căn tin, Trung tâm Y tế sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cho thuê căn tin với Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng cho thuê căn tin trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng cho thuê căn tin trước hạn nêu trên không được tham gia đấu giá cho thuê căn tin lần liền kề.

3. Cho thuê quầy thuốc

- Thực hiện đúng Thông tư số 15/2011/TT-BYT, ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, tại Điều 3 Chương II quy định về tổ chức của cơ sở bán lẻ thuốc; Điều 5 và Điều 6 Chương III quy định về hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc.

- Thực hiện đúng Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược, tại Mục II Điều 35 quy định “Niêm yết giá thuốc”, Mục II Điều 36 quy định về thặng số bán lẻ của các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh.

- Người tham gia kinh doanh không thuộc diện thi hành án

- Đảm bảo thời gian hoạt động quầy thuốc từ 06 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

- Nhân viên làm việc có ký kết hợp đồng lao động, có sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe định kỳ. Nhân viên bán thuốc ăn mạc đúng quy định chuyên môn về y tế, đeo bảng tên, thực hiện đúng quy tắc ứng xử…

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế/Phòng khám.

- Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá được Trung tâm Y tế/Phòng khám lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào điện, nước tiêu thụ hàng tháng mà người trúng đấu giá thanh toán cho Trung tâm Y tế/Phòng khám vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế/Phòng khám.

- Nộp tiền hàng tháng đủ, đúng thời hạn.

- Tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện đúng nội dung trên. Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng nội dung trên:

— Lần 01: Trung tâm Y tế lập biên bản nhắc nhở lần đầu.

— Lần 02: Trung tâm Y tế lập biên bản phạt nộp tiền cho Trung tâm Y tế 1.000.000 đồng.

— Lần 03: Trung tâm Y tế lập biên bản cắt hợp đồng và tổ chức, cá nhân không nhận lại tiền đặt trước đảm bảo thực hiện hợp đồng cho thuê quầy thuốc, đồng thời không được tham gia đấu giá cho thuê quầy thuốc của Trung tâm Y tế trong lần kế tiếp.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Trung tâm Y tế sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê quầy thuốc, Trung tâm Y tế sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cho thuê quầy thuốc với Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng cho thuê quầy thuốc trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng cho thuê quầy thuốc trước hạn nêu trên không được tham gia đấu giá cho thuê căn tin lần liền kề.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.