(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2021 do Trung tâm thông tin, tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Tài sản 03 (ba) lô xe ô tô thanh lý theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm thông tin, tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

Ngày 25/9/2021, đấu giá 3 lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 25/9/2021, đấu giá 3 lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 25/9/2021, đấu giá 3 lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 25/9/2021, đấu giá 3 lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 4
Ngày 25/9/2021, đấu giá 3 lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 5
Ngày 25/9/2021, đấu giá 3 lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 6
Ngày 25/9/2021, đấu giá 3 lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Phú Thọ ảnh 7