(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bá Thước.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: khu đất đấu giá bao gồm 16 lô đất thuộc thôn Kéo, xã Điền Trung, huyện Bá Thước (có phụ lục chi tiết kèm theo):

- Diện tích đất đấu giá là 1.920 m2, gồm 16 lô đất.

- Hiện trạng: Khu đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Kéo, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.550.000đồng/m2. (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng trên một mét vuông).

3.3. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ)

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/01 hồ sơ. (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2 Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Bản sao chứng thực CMND, sổ hộ khẩu,….

4.3 Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thời hạn thông báo tại tiểu mục 6.2 mục 6 thông báo này.

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký và nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký.

-. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Hình thức đấu giá: theo hình thức bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, từ một đến ba vòng (tối đa ba vòng) dưới sự điều hành của đấu giá viên, khách hàng trả giá theo 01m2

6.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

6.3 Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.(Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian tổ chức:

7.1 Thời gian xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 06/9/2019 đến ngày 23/9/2019 (trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/9/2019 đến 17h00 ngày 23/9/2019 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Điền Trung.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 20/9/2019 và ngày 23, 24/09/2019 (Trong giờ hành chính).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

- Hoặc số tài khoản 102010001395437 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – CN Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước [lô đất số ….,Thuộc khu dân cư xã Điền Trung, huyện Bá Thước]

7.4 Thời gian tổ chức cuộc đấu giá : Bắt đầu từ 8h00 ngày 25/9/2019

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 0904.235.586/0989.589.052.

PHỤ LỤC

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại thôn Ké, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

STT

Số lô

Diện tích
(m²)

Giá khởi điểm cho 01 m² đất (đồng/m²)

Tổng giá
khởi điểm
của lô đất
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

1

Lô đất số 01

130,0

2.550.000

331.500.000

50.000.000

200.000

2

Lô đất số 02

129,0

2.550.000

328.950.000

50.000.000

200.000

3

Lô đất số 03

127,0

2.550.000

323.850.000

50.000.000

200.000

4

Lô đất số 04

125,0

2.550.000

318.750.000

50.000.000

200.000

5

Lô đất số 05

123,0

2.550.000

313.650.000

50.000.000

200.000

6

Lô đất số 06

122,0

2.550.000

311.100.000

50.000.000

200.000

7

Lô đất số 07

120,0

2.550.000

306.000.000

50.000.000

200.000

8

Lô đất số 08

119,0

2.550.000

303.450.000

50.000.000

200.000

9

Lô đất số 09

117,0

2.550.000

298.350.000

50.000.000

200.000

10

Lô đất số 10

115,0

2.550.000

293.250.000

50.000.000

200.000

11

Lô đất số 11

112,0

2.550.000

285.600.000

50.000.000

200.000

12

Lô đất số 12

109,0

2.550.000

277.950.000

50.000.000

200.000

13

Lô đất số 13

106,0

2.550.000

270.300.000

50.000.000

200.000

14

Lô đất số 14

106,0

2.550.000

270.300.000

50.000.000

200.000

15

Lô đất số 15

107,0

2.550.000

272.850.000

50.000.000

200.000

16

Lô đất số 16

153,0

2.550.000

390.150.000

50.000.000

200.000

Tổng

16 Lô đất

1920,0

4.896.000.000

800.000.000