(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/8/2022 do Tông Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty Cổ phần ủy quyền như sau:
Ngày 25/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội ảnh 1