(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2021 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản 1: Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 40.588,5 m2 do Ban quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình quản lý để thực hiện Dự án khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

a. Danh mục loại đất: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX).

b. Vị trí thửa đất: Thửa đất số 89 (1) thuộc Tờ Bản đồ địa chính số 19, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

c. Diện tích các thửa đất: 40.588,5 m2.

d. Tài sản gắn liền với đất: Cây keo + phi lao.

đ. Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX), sử dụng đất để thực hiện Dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy theo phương án đầu tư đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 593/UBND-TH ngày 13/4/2020 về việc thống nhất phương án đầu tư dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, cụ thể:

+ Mục tiêu đầu tư:

Khai thác cát nhằm phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn, đảm bảo ổn định đời sống thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp, góp phần tăng nguồn thu vào ngân sách địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội của xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy và tỉnh Quảng Bình.

+ Quy mô đầu tư: Công suất thiết kế 40.000 m3/năm;

+ Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn: Tổng vốn đầu tư (tối thiểu): 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của nhà đầu tư và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

+ Diện tích sử dụng đất: 40.588,5 m2

e. Hình thức cho thuê đất: Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

g. Thời hạn thuê đất: 12 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3.2. Tài sản 2: Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 36.260,1 m2 do Ban quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình quản lý để thực hiện Dự án khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

a. Danh mục loại đất: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX).

b. Vị trí thửa đất: Thửa đất số 506 (1), thửa đất số 507 (1), thửa đất số 89 (1), thửa đất số 89 (2) thuộc Tờ Bản đồ địa chính số 19, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

c. Diện tích các thửa đất: 36.260,1 m2.

d. Tài sản trên đất: Cây keo + phi lao.

đ. Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX), sử dụng đất để thực hiện Dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy theo phương án đầu tư đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 646/UBND-TH

ngày 20/4/2020 về việc thống nhất phương án đầu tư dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, cụ thể:

+ Mục tiêu đầu tư:

Khai thác cát nhằm sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về cát làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ xây dựng các công trình san lấp, giao thông và đặc biệt là các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lệ Thủy làm tăng tỷ trọng công nghiệp của tỉnh trong nền kinh tế, tạo việc làm cho lao động và góp phần tăng ngân sách cho địa phương.

+ Quy mô đầu tư: Công suất thiết kế 30.000 m3/năm; Trữ lượng được phép đưa vào thiết kế khai thác: 119.900 m3

+ Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn:

Tổng vốn đầu tư (tối thiểu): 2.369.253.000 đồng (Hai tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu hai trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của nhà đầu tư và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

+ Diện tích sử dụng đất: 36.260,1 m2

e. Hình thức cho thuê đất: Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

g. Thời hạn thuê đất: 04 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Tổng giá khởi điểm, chi phí liên quan:

4.1. Tài sản 1:

a. Tổng giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 12 năm là: 416.269.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười sáu triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất thuê thời hạn 12 năm: 355.921.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi năm triệu, chín trăm hai mươi mốt nghìn đồng).

- Giá khởi điểm tài sản trên đất (cây keo + phi lao): 60.348.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu, ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

b. Chi phí liên quan: Tổ chức trúng đấu giá phải trả cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phước Sỹ số tiền: 412.777.000 (Bằng chữ: Bốn trăm mười hai triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng) chi phí thăm dò khoáng sản tại thửa đất nêu trên.

4.2. Tài sản 2:

a. Tổng giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 04 năm là: 211.438.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười một triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng). Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất thuê thời hạn 04 năm: 141.013.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt triệu, không trăm mười ba nghìn đồng).

- Giá khởi điểm tài sản trên đất (cây keo + phi lao): 70.425.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

b. Chi phí liên quan: Tổ chức trúng đấu giá phải trả cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phong An số tiền: 452.627.000 (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng) chi phí thăm dò khoáng sản tại thửa đất nêu trên.

Tổng giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. Chưa bao gồm các nghĩa vụ thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

5. Tiền đặt trước:

5.1. Tài sản 1: 83.250.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

5.2. Tài sản 2: 42.280.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch khu đất và phương án đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận tại Điều 3 của Phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 40.588,5 m2 do Ban quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình quản lý để thực hiện Dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình (đối với tài sản 1) và Phương án đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 36.260,1 m2 do Ban quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tỉnh Quảng Bình quản lý để thực hiện Dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy Kèm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình (đối với tài sản 2). Được đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Phương án đấu giá Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình (đối với tài sản 1) và khoản 2 Điều 5 của Phương án đấu giá Kèm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình (đối với tài sản 2).

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

7. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07h30’ ngày 02/6/2021 đến 15h00’ngày 22/6/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 17/6/2021 và ngày 18/6/2021 tại nơi có tài sản. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ngày 21/6/2021 đến 16h30’ ngày 23/6/2021. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức thẩm định xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá vào lúc 15h00’ ngày 22/6/2021.

- Thời gian thông báo đối với những tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Vào ngày 22/6/2021.

- Thời gian thông báo đối với những tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia đấu giá: Vào ngày 24/6/2021.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

+ Đối với tài sản 1: vào lúc 08h00’ ngày 25/6/2021.

+ Đối với tài sản 2: vào lúc 14h00’ ngày 25/6/2021.

- Địa điểm bán hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).