(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản do Viễn thông Nam Định ủy quyền vào ngày 25/3/2021 như sau:
Ngày 25/3/2021, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại Hà Nội ảnh 1