(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 202 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/12/2015
Ngày 25/12: Có 2/202 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 25/12: Có 2/202 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 200 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Xuân Giang (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/12/2015 đến ngày 07/01/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng quản lý đô thị thành phố Cà Mau dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/12/2015 đến 14 giờ 30 ngày 04/01/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.