(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2021 do Công ty CP Đầu tư kinh doanh Thông Nhất ủy quyền như sau:
Ngày 25/12/2021, đấu giá nhà cửa vật kiến trúc theo thời hạn thuê đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1