(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy. Tên tài sản: Thửa đất số 536, tờ bản đồ số 07, diện tích: 71,5 m2. Đất ở đô thị. Tổng diện tích đất: 71,5 m2.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy;

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 71,5 m2 đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 71,5 m2 đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 71,5 m2 đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 71,5 m2 đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 4