(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/05/2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 25/05/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1