(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Căn cứ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 5173/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND huyện Lâm Thao về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lâm Lý, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lâm Lý, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ số 03/PA-TCKH ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định về việc phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Lâm Lý, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao số 2978/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 15/02/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Tháp Nước, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Tháp Nước, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ số 04/PA-TCKH ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Phòng Tài chính – Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định về việc phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Tháp Nước, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao số 2977/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được lập giữa Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh ngày 30/06/2020.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 7h30 ngày 23/7/2020;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

a. Tên tài sản: Quyền sử dụng 20 ô đất ở tại thị trấn Lâm Thao và xã Tiên Kiên thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

b. Nơi có tài sản đấu giá:

- Khu Tháp Nước, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (01 ô);

- Khu Lâm Lý, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (19 ô).

c. Tên ký hiệu ô đất, diện tích, giá khởi điểm, thành tiền (theo giá khởi điểm), tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá cụ thể như sau:

Ngày 23/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 23/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 2

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (Trong giờ hành chính).

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/7/2020 đến ngày 20/7/2020 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

- Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – tòa nhà Anh Minh số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 039.762.999.999 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Phú Thọ

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

c. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định Pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

d. Cách thức đăng ký: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0985444447 (Ms Hà);

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.