(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Agrbank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 23/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 9, TP.HCM ảnh 1