(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/4/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

Tài sản đấu giá gồm:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 667466 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/11/2015, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 420 - Tờ bản đồ số: 35

Địa chỉ: Tại Xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai;

Diện tích: 202 m2 (Bằng chữ: Hai trăm lẻ hai mét vuông);

Hình thức sử dụng đất : Riêng : 202 m2; Chung : Không m2 ;

Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây hàng năm khác

Thời hạn sử dụng đất : Đến 2019.

Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 279633 do UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/11/2005, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 50 - Tờ bản đồ số: 29

Địa chỉ: Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

Diện tích: 20.038 m2 (Bằng chữ: Hai mươi nghìn không trăm ba mươi tám mét vuông);

Hình thức sử dụng đất : Riêng : 0 m2; Chung : 20.038 m2 ;

Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 11/2020.

Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 279634 do UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/11/2005, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 49, 51,52 - Tờ bản đồ số: 29

Địa chỉ: Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

Diện tích: 25.561m2 (Bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi mốt mét vuông);

Hình thức sử dụng đất : Riêng : 0 m2; Chung : 25.561 m2 ;

Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 11/2050.

Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 615470 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/9/2016, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 43 - Tờ bản đồ số: 29

Địa chỉ: Thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

Diện tích: 24.047 m2 (Bằng chữ: Hai mươi bốn nghìn không trăm bốn mươi bảy mét vuông);

Hình thức sử dụng đất : Riêng : 24.047 m2; Chung : Không m2 ;

Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 11/2054.

Tài sản thứ năm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 615472 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/9/2016, cụ thể như sau:

Thửa đất số: 48 - Tờ bản đồ số: 29

Địa chỉ: Thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai;

Diện tích: 38.760 m2 (Bằng chữ: Ba mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi mét vuông);

Hình thức sử dụng đất : Riêng : 38.760 m2; Chung : Không m2 ;

Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm

Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 11/2054.

Giá khởi điểm như sau:

Tài sản thứ nhất: 3.003.740.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm lẻ ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng.

Tài sản thứ 2 + 3 + 4 + 5: 4.011.022.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm mười một triệu không trăm hai mươi hai nghìn đồng)

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 15 và 16/04/2021) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 20/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/tài sản;

Tiền đặt trước: Đối với tài sản 1: 350.000.000 đồng; Tài sản 2+3+4+5: 450.000.000 đồng nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 6201 0000 788208 tại BIDV – CN Gia Lai.

Lưu ý: Tài sản 1 được bán tách rời; Tài sản 2+3+4+5 không bán tách rời.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 20/04/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định đối với từng tài sản; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 23/04/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.