(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2020 do Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Sóc Trăng ủy quyền như sau:

 * Tên, địa chỉ Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 93, Phú Lợi, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý một phần công trình xây dựng trên đất (không bao gồm quyền sử dụng đất) Trường tiểu học Tân Thạnh do Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng quản lý.

Tài sản đấu giá là: Một phần công trình xây dựng trên đất (không bao gồm quyền sử dụng đất) Trường tiểu học Tân Thạnh gồm: 02 dãy phòng học, trong đó: dãy số 01 có 06 phòng học và dãy số 02 có 02 phòng học bán phế liệu cụ thể:

Dãy số 01: Mái tole khối 04 phòng học; Mái tole khối 02 phòng học; vỉ kèo, xà gồ thép khối 04 phòng học; vỉ kèo, xà gồ thép khối 02 phòng học; vỉ kèo gỗ; tường gạch khối 04 phòng học; tường gạch khối 02 phòng học; cửa khối phòng học cửa kính + khung sắt; sê nô; cột; xà dầm.

Dãy số 02: Mái tole; vỉ kèo xà gồ thép; vỉ kèo gỗ; tường gạch; cửa (kính + khung sắt); sê nô; xà dầm; cột.

Hình thức thanh lý: Phá dỡ (bán vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ tài sản).

  Lưu ý: Chỉ bán vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ từ mặt đất trở lên.

  (Chi tiết về tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 20008/CT-EXIMVAS ngày 13/01/2020 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định EXIMVAS).

* Nơi có tài sản đấu giá: Tọa lạc tại: số 290/3, đường Cao Thắng, phường 8, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 64.023.448 đồng (Sáu mươi bốn triệu, không trăm hai mươi ba ngàn, bốn trăm bốn mươi tám đồng). Trong đó:

  Chi phí phá dỡ công trình (giá trần): 43.369.665 đồng (Bốn mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm sáu mươi lăm đồng).

  Giá bán vật liệu, vật tư thu hồi từ việc phá dỡ công trình (giá sàn): 20.653.783 đồng (Hai mươi triệu, sáu trăm năm mươi ba ngàn, bảy trăm tám mươi ba đồng).

Người mua được tài sản đấu giá phải tự tháo dỡ và chịu trách nhiệm an toàn trong quá trình tháo dỡ; phải đảm bảo vệ sinh môi trường và phải vận chuyển trả lại mặt bằng cho người có tài sản trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày được bàn giao tài sản trúng đấu giá.

* Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước từ ngày 16/03/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2020 là: 11.500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

* Bước giá: Được áp dụng từ vòng 1 trở về sau.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ 01hồ sơ.

  * Thời gian địa điểm đấu giá tài sản:

  Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23/03/2020. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 05/03/2020 đến ngày 18/03/2020.

  * Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trrăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  - Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng (gọi tắt là công ty)

  - Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng nghề phù hợp với loại tài sản bán đấu giá.

  - Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành).

  * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và hộ khấu gia đình (đối với khách hàng là cá nhân); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức) để Công ty kiểm tra, đối chiếu.

  * Điện thoại: 0299.3824859