(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2020 như sau:

Thông báo đấu giá tài sản 02 tàu khảo sát địa chấn, cụ thể: Tàu CGG Amadeus; số IMO 9174933; năm đóng 1999; nơi đóng: Phần Lan và tàu Bình Minh 02; số IMO 8326319; năm đóng 1983; năm hoán cải 2008; nơi đóng: Đức.

Ba Ria - Vung Tau Property Auction Service Center announces property auction of 02 seismic vessels, namely: CGG Amadeus; IMO 9174933 number; Built in 1999; Place of built: Finland and Binh Minh 02; IMO No. 8326319; Built in 1983; Year of conversion 2008; Place of built Germany.

Giá khởi điểm của Tài sản đấu giá (02 tàu CGG AMADEUS và BÌNH MINH 02) là:  1.116.920.772.000 VND (bằng chữ: Một ngàn một trăm mười sáu tỷ, chín trăm hai mươi triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn Việt Nam Đồng). Mức giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

The starting price of Auction property (02 Vessels CGG AMADEUS and BINH MINH 02) is: 1.116.920.772.000 VNĐ (in words: one trillion one hundred-sixteen billion nine hundred twenty million seven hundred seventy two thousand Vietnam Dong). The above price excluding 10% VAT.

Tiền đặt trước (tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng): 57.875.000.000 VN (bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu Việt Nam Đồng). Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Advance amount (in cash or bank guarantee): VND 57,875,000,000 (In words: Fifty-seven billion, eight hundred seventy five million Vietnam dong). Price to buy auction documents: 500,000 VND/ set.

Người có tài sản: Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC CGGV, phòng 270, số 8 Hoàng Diệu, Tòa nhà Petro Vietnam, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Holders of property: PTSC CGGV Geophysical Survey Co., Ltd., Room 270, 8 Hoang Dieu, Petro Vietnam Building, Ward 1, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province.

Xem tài sản: Ngày 16/03/2020 và 17/03/2020 tại Cảng PTSC, thành phố Vũng Tàu.

View properties: March 16, 2020 and March 17, 2020 at PTSC Port, Vung Tau City.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký: Từ ngày 06/03/2020 đến 16 giờ 00, ngày 18/03/2020 tại trung tâm.

Reference of auction documents, register: From March 6nd, 2020 to 16:00, March 18, 2020 at the Center.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thực hiện theo quy chế đấu giá kèm theo.

Conditions and methods to register for auction participation: Follow the attached auction rules.

Thời gian đấu giá: Lúc 14 giờ 00, ngày 23/03/2020 tại Hội trường Trung tâm.

Auction time at 14:00, on 23/3/2020 at Central Hall.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá gộp theo giá khởi điểm của 02 tàu. Trả giá lên. Bước giá: Tối thiểu là 2.315.000.000 VND.

Auction by direct vote at auction. The auction is based on the starting price of 02 vessels as one package. Bid up. Price step: Minimum of 2,315,000,000 VND.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ĐT: 0254.3851524.

For further information, please contact the Center, address: 83 Do Chieu, Ward 3, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, Tel: 0254.3851524.