(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2021 do Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II ủy quyền như sau:

3 quyền khai thác mặt bằng phòng học. Bán riêng lẻ từng quyền khai thác.

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II

Ngày 23/11/2021, đấu giá 3 quyền khai thác mặt bằng tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 23/11/2021, đấu giá 3 quyền khai thác mặt bằng tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 23/11/2021, đấu giá 3 quyền khai thác mặt bằng tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 23/11/2021, đấu giá 3 quyền khai thác mặt bằng tại TP.HCM ảnh 4