(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2020 do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

* Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng, số: 823, Quốc Lộ 1A, khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 01 Bis Đường Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà số 34, đường Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng quản lý.

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà số 34, đường Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 22, tờ bản đồ số: 03, diện tích: 170,10m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Tọa lạc tại: số 34, đường Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà 03 tầng (01 trệt, 02 lầu), diện tích sàn xây dựng: 325,20m2; Kết cấu: Khung cột, sàn bê tông cốt thép; tỷ lệ chất lượng còn lại: 40%.

- Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được phê duyệt.

- Hình thức sử sụng đất khi trúng đấu giá: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Yêu cầu về quy hoạch, chức năng công trình nhà: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

(Chi tiết về tài sản theo Quyết định số: 644/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà số 34, đường Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số: 1607/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh khoản 2 Mục I của phương án đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số: 644/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số: 1795/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà số 34, đường Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

* Nơi có tài sản đấu giá: căn nhà số 34, đường Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tổng giá khởi điểm tài sản đưa ra đấu giá của hợp đồng là: 7.394.837.000 đồng (Bảy tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn đồng). Trong đó:

Giá trị quyền sử dụng đất: 6.804.000.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm lẻ bốn triệu đồng);

Giá trị tài sản trên đất: 590.837.000 đồng (Năm trăm chín mươi triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn đồng).

Người mua được tài sản đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản theo quy định (nếu có).

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/01hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng)

* Bước giá: Do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng quyết định và thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng đối với từng cuộc đấu giá và được áp dụng từ vòng 1 trở về sau.

* Tiền đặt trước: từ ngày 17/11/2020 đến ngày 19/11/2020 là: 1.478.967.000đồng/01 hồ sơ (Một tỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu chín trăm sáu mươi bảy ngàn đồng)

* Thời gian địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/11/2020 tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ LA, khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính) liên tục kể từ ngày 16/10/2020 đến ngày 19/11/2020. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng, số: 823, Quốc Lộ 1A, khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng (gọi tắt là công ty)

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành).

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và hộ khấu gia đình (đối với khách hàng là cá nhân); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức) để Công ty kiểm tra, đối chiếu.

* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng, số: 823, Quốc Lộ 1A, khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc website: www.daugiahopdanhst.com

* Điện thoại: 0299.3.824859