(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2018 do UBND huyện Hoằng Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số 58/61 Triệu Quốc Đạt, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Hoằng Hóa, phố Đạo Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 14h00’ ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại UBND xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng 8 lô đất thuộc MBQH số 35/MBQH-UBND được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt ngày 29/03/2018 (Chi tiết các lô đất được đính kèm thông báo này).

Hiện trạng quyền sử dụng đất: Khu đất đã có đường giao thông và đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo MBQH được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

5.1 Giá khởi điểm của từng lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

5.2 Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền đặt trước: 40.000.000đồng/01 bộ hồ sơ (Bốn mươi triệu đồng cho một hồ sơ tham gia đấu giá).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 15 08 79 999 01 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) – chi nhánh Thanh Hoá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/11/2018 đến hết ngày 21/11/2018 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Chi tiết quy định trong hồ sơ đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 06/11/2018 tại khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 20/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu riêng lẻ từng lô

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính); điện thoại: 02373.724.994.