(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 450 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/3/2019. 
Ngày 22/3: 1/450 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 22/3: 1/450 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 449 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số TBMT là: 20190354109-00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.