(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 122 lô đất thuộc MBQH kèm quyết định số 3211, 3212 /QĐ-UBND ngày 09/8/2019, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương

Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 122 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 122 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 122 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 122 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 122 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 122 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 22/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 122 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7