(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Viện Chăn nuôi ủy quyền như sau:

Lô tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý của Viện Chăn nuôi (Tài sản đấu giá chi tiết tại danh mục kèm theo).

Viện Chăn nuôi

Ngày 22/10/2021, đấu giá lô tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 22/10/2021, đấu giá lô tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 5