(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

Niêm yết việc đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: Số 78 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính

(Kèm theo danh sách tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu chuyển bán đấu giá).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian xem tài sản đấu giá: 02 ngày (từ ngày 15/10/2020 - 16/10/2020);

b) Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại Kho Cục Quản lý thị trường Phú Yên (Số 177 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 05/10/2020 đến 16 giờ 00, ngày 19/10/2020.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên).

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.126.590.000 đồng

(Một tỷ một trăm hai mươi sáu triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a) Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 225.000.000 đồng/hồ sơ;

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm (đối với khoản tiền đặt trước dưới năm triệu đồng), khoản tiền đặt trước từ năm triệu đồng trở lên nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Yên.

- Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 05/10/2020 đến 16 giờ 00, ngày 19/10/2020.

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

c) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định.

* Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

+ Phiếu trả giá và bì thư niêm phong;

+ Bản sao chứng minh nhân dân;

+ Bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

9) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

a) Thời gian đấu giá: Vào lúc 07 giờ 00, ngày 22 tháng 10 năm 2020;

b) Địa điểm đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c) Bước giá tối thiểu: Từ 0,1% đến 10% (áp dụng trong trường hợp có từ 02 (hai) phiếu trả giá bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá).

Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 1
Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 2
Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 3
Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 4
Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 5
Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 6
Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 7
Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 8
Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 9
Ngày 22/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 10