(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Thạnh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 48/HĐDV-ĐGTS ngày 15/3/2021 và phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 69/PLHĐDV-ĐGTS ngày 26/4/2021 được ký kết giữa Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Thạnh và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, cụ thể như sau.

1.1. Về giá trị quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng 50 năm là: 58.101.864.000 đồng.

Ngày 21/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An ảnh 1

1.2. Về giá trị tài sản trên đất: 1.347.172.000 đồng.

Ngày 21/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An ảnh 2

- Tổng giá khởi điểm: 59.449.036.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, không trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

- Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản bán đấu giá ngày 17/5/2021 và ngày 18/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Thạnh để được hướng dẫn (Số 02, đường Lê Văn Trầm, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá cho đến 16 giờ 00 phút ngày 19/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ (tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.950.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/5/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/5/2021.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 070105589891, tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Long An – PGD Thủ Thừa hoặc bằng thư bảo lãnh ngân hàng.

- Bước giá chênh lệch tối thiểu là 600.000.000 đồng/lần trả giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 19/5/2021 (trong giờ hành chính – trừ ngày nghỉ).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 20/5/2021 (khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

6. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức thuộc đối tượng được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở kinh doanh thương mại dịch vụ đã được quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Điều kiện được tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ điều kiện như sau:

+ Tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá cam kết trong phiếu tham giá đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi mua được tài sản bán đấu giá.

+ Cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng Công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

+ Tổ chức không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì được đăng ký tham gia đấu giá.

- Tiến độ triển khai thực hiện:

+ Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bàn giao tài sản trên thực địa. Tổ chức, trúng đấu giá phải tổ chức triển khai thực hiện xây dựng khu thương mại dịch vụ theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền quy định.

+ Nếu quá 12 tháng mà tổ chức trúng đấu giá chưa triển khai thực hiện thì đơn vị có tài sản bán đấu giá tham mưu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

+ Tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Giấy cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi mua được tài sản bán đấu giá.

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác của người đại diện theo pháp luật.

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

- Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (trường hợp ủy quyền)

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 21/5/2021.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Thạnh (Số 02, đường Lê Văn Trầm, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

8. Hình thức, phương thức và cách thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Cách thức trả giá:

* Vòng 01 (đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp): Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá được phát 01 phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá phải ghi vào phiếu trả giá với một mức giá cao hơn giá khởi điểm ít nhất bằng một bước giá (Giá khởi điểm + tối thiểu một bước giá), sau đó dán niêm phong và bỏ vào thùng phiếu tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

+ Nếu cuộc đấu giá chỉ có 01 phiếu trả giá thì Đấu giá viên không tổ chức cuộc đấu giá (Đấu giá không thành).

+ Nếu cuộc đấu giá có 02 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn cả 02 phiếu tham gia đấu giá tiếp.

+ Nếu cuộc đấu giá có từ 03 đến 09 phiếu trả giá hợp lệ sẽ chọn 03 phiếu trả giá hợp lệ từ cao nhất trở xuống để tham gia đấu giá tiếp.

+ Nếu cuộc đấu giá có từ 10 phiếu trả giá hợp lệ trở lên sẽ chọn 05 phiếu trả giá hợp lệ từ cao nhất trở xuống để tham gia đấu giá tiếp.

+ Các phiếu trả giá khác sẽ bị loại khỏi vòng đấu thứ 02.

+ Ghi chú: Trường hợp cuộc đấu giá có nhiều phiếu trả giá cao, hợp lệ và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra đủ số lượng theo quy định như trên để tham gia đấu giá tiếp vòng 02.

* Vòng 02 (đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá): Người tham gia đấu giá được chọn để đấu giá Vòng 02 sẽ tiếp tục tham gia đấu giá với hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

+ Giá cao nhất của Vòng 01 là giá khởi điểm của Vòng trả giá thứ 02.

+ Người tham gia đấu giá có nhu cầu tham gia trả giá tiếp thì phải trả giá cao hơn giá khởi điểm ít nhất bằng 01 bước giá theo quy định. Sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người tham gia trả giá tiếp thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Trường hợp tại vòng 02 không có người tham gia trả giá tiếp thì người trả giá cao nhất tại vòng 01 là người trúng đấu giá. Nếu vòng 01 có nhiều người trả giá cao nhất và bằng nhau thì Đấu giá viên tổ chức bắt thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Tổ chức tham gia đấu giá có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Thạnh (Số 02, đường Lê Văn Trầm, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).

+ Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, QL1, KP Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An). điện thoại số 0966607744, 0397766794./.