(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2020 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản:

- Tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai;

Tài sản đấu giá:

- Tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. DT: 40.852,9 m2. Mục đích: ONT + CLN;

Giá khởi điểm: Tài sản là 5.970.253.000 đồng.

Tiền bán hồ sơ: Tài sản là 500.000 đồng.

Tiền đặt trước: Tài sản là 597.025.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Tài sản ngày 27/04/2020 đến ngày 18/05/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Hình thức đấu giá:

- Tài sản: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá;

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian dự kiến đấu giá:

- Tài sản: Lúc 09 giờ 00, ngày 21/05/2020;

Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. ĐT: 0251.250084.