(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Công ty Thủy điện Hòa Bình ủy quyền như sau:
Ngày 21/10/2021, đấu giá lô tài sản, vật tư ứ đọng thu hồi sau sửa chữa năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1