(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP TMSX Muối Thiên nhiên và của ông Nguyễn Hữu Khoa, bà Hoàng Thị Hạnh tại Agribank Chi nhánhHóc Mônvào ngày 21/10/2021 như sau:
Ngày 21/10/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP TMSX Muối Thiên nhiên và của ông Nguyễn Hữu Khoa, bà Hoàng Thị Hạnh tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1