(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 390 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/3/2017. 
Ngày 21/03: Có 4/390 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 21/03: Có 4/390 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 386 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/3/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với TBMCH thời hạn Báo Đấu thầu nhận được thông tin tối thiểu là 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành HSYC. 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) và Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 24/3/2017.  Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Nếu yêu cầu về bảo đảm dự thầu cao hơn so với mức quy định: Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam Công ty CP - Công ty Dịch vụ Khí đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20170311483 - 00 nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn