(BĐT) - Được sự thống nhất của UBND thành phố Huế, Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, vào ngày 20/8/2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu đất tại địa chỉ số 38 đường Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế;

2. Vị trí khu đất: Thửa đất số 250 được trích từ thửa 123, tờ bản đồ số 19, phường Phú Hội, thành phố Huế.

- Phía Tây Bắc giáp đường Lê Quý Đôn lộ giới 36m;

- Phía Đông Bắc và phía Đông giáp đường Bà Triệu có lộ giới 26m;

- Phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng;

3. Địa chỉ khu đất: số 38 đường Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế;

4. Diện tích khu đất đấu giá: 2.677,8 m2 (Theo bản vẽ thửa đất tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 26/02/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 19/6/2020).

5. Thông số quy hoạch:Thực hiện theo Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của UBND thành phố Huế về việc điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang trục đường Bà Triệu, thành phố Huế, cụ thể như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (ký hiệu A);

- Mật độ xây dựng: ≤ 85%;

- Chiều cao công trình: từ 9 đến 16 tầng; Yêu cầu bố trí tối thiểu bố trí tối thiểu từ 01 đến 02 tầng hầm để đảm bảo nhu cầu đậu đỗ xe, phục vụ cho công trình;

- Chỉ giới xây dựng: khối đế (≤ 5 tầng) trùng chỉ giới đường đỏ đường Lê Quý Đôn và lùi ≤ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Bà Triệu; khối cao tầng lùi ≥6m so với chỉ giới đường đỏ. Đối với tầng hầm: trùng với chỉ giới đường đỏ; Riêng lối dốc xuống tầng hầm lùi ≥ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

Phương án kiến trúc phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi đầu tư xây dựng.

6. Mục đích sử dụng khu đất để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất: Đất Thương mại, dịch vụ;

7. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

9. Mục tiêu đầu tư: Hình thành khu trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và du khách kết hợp hệ thống tầng hầm phục vụ bãi đỗ xe nội bộ và công cộng, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch phát triển trên địa bàn thành phố Huế.

10. Quy mô tính chất dự án kêu gọi đầu tư: Xây dựng một trung tâm thương mại dịch vụ với quy mô công trình từ 9 đến 16 tầng, đảm bảo không gian kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan khu vực và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

11. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: ≥ 220tỷ đồng (không bao gồm tiền thuê đất).

12. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 24 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và thủ tục khác có liên quan (tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất).

Thời gian bàn giao khu đất trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá.

13. Ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư: Nhà đầu tư trúng đấu giá để thực hiện Dự án đầu tư không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Giá khởi điểm để đấu giá:

Thực hiện theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 25/06/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại khu đất số 38 Bà Triệu, thành phố Huế, cụ thể như sau:

Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 50 năm tại khu đất số 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế là: 40.450.500 đồng/m2. (Bốn mươi triệu, bốn trăm năm mươi ngàn, năm trăm đồng).

Đơn giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định.

Tổng giá trị tiền thuê đất thời hạn 50 năm: 40.450.500 đồng/m2 x 2.677,8 m2 = 108.318.348.900 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm lẻ tám tỷ, ba trăm mười tám triệu, ba trăm bốn mươi tám ngàn, chín trăm đồng)

2. Hình thức nộp tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước:

Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền thuê đất một (01) lần cho thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mức thu tiền đặt trước: 10.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm triệu đồng);

4. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi;

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích cho thuê, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư khác, đúng các quy định khác của Luật đất đai năm 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch, theo thời gian và tổng mức đầu tư Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Một (01) tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một (01) đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) công ty hoặc một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Lưu ý: Không áp dụng nhà đầu tư là liên danh chưa hình thành pháp nhân.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn) và Công ty Đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị phát hành; trong đó có nội dung Nhà đầu tư chấp nhận giá khởi điểm, hình thức trả tiền thuê đất và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, đúng thời gian và tổng mức đầu tư Dự án, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, thực hiện xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư;

2.Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá này; Dự án đầu tư phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định không quá 24 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan( tổng thời gian thực hiện dự án không quá 42 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất) thể hiện qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó;

4. Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 220 tỷ đồng (Chưa bao gồm tiền thuê đất thực hiện Dự án đầu tư) và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

4.1. Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này chưa được sử dụng để chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất cả các dự án theo quy định.

- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán đối với nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập).

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu đối với tất cả các Dự án theo quy định;

- Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

* Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp ngoài địa phương: Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và đưa dự án vào hoạt động, yêu cầu nhà đầu tư thành lập chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với địa phương.

4.2. Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương (dưới 01 năm) để thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất):

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án; vốn thuộc sở hữu của mình chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo.

- Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

5. Tính khả thi, hiệu quả kinh tế của dự án: Dự án phải thể hiện tính hiệu quả kinh tế - xã hội (giải quyết việc làm cho lao động, nộp ngân sách, các chỉ số kinh tế hiệu quả, hiệu quả sử dụng đất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, môi trường và các vấn đề liên quan khác theo quy định).

6. Năng lực, kinh nghiệm đầu tư:

- Nhà đầu tư chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 02 dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch hoặc bất động sản có quy mô tương đương.

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương (dưới 01 năm) để thực hiện dự án, yêu cầu: Có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên góp vốn hoặc nhóm thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc có chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên đáp ứng đồng thời yêu cầu:

+ Doanh nghiệp đã hoàn thành tối thiểu 02 dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch hoặc bất động sản có quy mô tương đương.

+ Sở hữu phần vốn góp chiếm tối thiểu từ 50% vốn chủ sở hữu trở lên để thực hiện dự án.

7. Điều kiện không vi phạm pháp luật đất đai: Nhà đầu tư thực hiện dự án không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp nhà đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo quy định tại Khoản 3, Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Đối với các dự án thuộc địa phương khác, tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

8. Điều kiện về phương án kiến trúc và năng lực vận hành:

- Nhà đầu tư phải có phương án kiến trúc đặc sắc, tương xứng với vị trí đắc địa của khu đất, đảm bảo sự hài hòa với các công trình xung quanh, tôn trọng yếu tố cảnh quan khu vực lân cận. Phương án kiến trúc phải được cơ quan có thẩm quyền thống nhất trước khi triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng.

- Có phương án quản lý, khai thác và vận hành phù hợp, chứng minh được tính khả thi.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 17/08/2020 tại Khu đất số 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 17/08/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Trong thời gian thông báo đấu giá tài sản tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá nộp Đơn đề nghị được tham gia đấu giá (theo mẫu) và hồ sơ kèm theo tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị. Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hướng dẫn cho người đăng ký tham gia đấu giá về thành phần hồ sơ kèm theo Đơn, người đăng ký tham gia có quyền bổ sung thành phần hồ sơ của mình trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, kết thúc thời hạn đăng ký tham gia mọi sự bổ sung đều không được phép. Thời hạn bổ sung hồ sơ tham gia đấu giá từ lúc nộp hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 17h00 ngày 17/08/2020. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được nộp 02 (hai) bộ bằng bản chính hoặc bản sao có chứng thực. Sau khi đối chiếu lập biên bản giao nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá các bên tiến hành niêm phong 01 (một) bộ hồ sơ.

- Ngay sau khi hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị chuyển toàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để tổ chức mời Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Huế và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư, kiểm tra các hồ sơ có liên quan để xét điều kiện tham gia đấu giá.

- Sau khi có kết quả xét duyệt hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế thông báo danh sách các hồ sơ đủ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá đến Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá trị để thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá không đủ điều kiện được biết; đồng thời thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện nộp tiền đặt trước.

*Hồ sơ không đủ điều kiện và Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 17/08/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ khi có thông báo đủ điều điện tham gia đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị cho đến 17h00 ngày 19/08/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp. Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị không chịu trách nhiệm đối với khoản tiền đặt trước được nộp của người đăng ký tham gia đấu giá không đủ điều kiện hồ sơ theo quy định

- Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 19/08/2020.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 20/08/2020.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng trên đơn giá 1m2, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn