(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm), số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/7/2020 do Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Xe ô tô khách hiệu Toyota đã qua sử dụng, 16 chỗ ngồi, biển số 72C-0953, số loại: HIACE KDH212L-JEMDY, số khung: JTFRS12P-309000496, số máy: 2KD-9548998, sản xuất năm 2005 tại Việt Nam; Chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 002640 do Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đứng tên.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 60.799.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu, bảy trăm chín mươi chín ngàn đồng chẵn).

4. Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn), thời gian nộp từ ngày 15/7/2020 đến 15 giờ, ngày 17/7/2020 (đến 16 giờ 30 phút, ngày 17/7/2020 tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm, nếu không có khách hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá). Nộp vào số tài khoản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng trên một hồ sơ), nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, từ ngày 02/7/2020 đến 16 giờ, ngày 15/7/2020 (hạn chót nộp tiền mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá).

6. Thời gian xem tài sản: Xem trong giờ hành chính, ngày 08/7/2020 và ngày 09/7/2020 tại Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 02/7/2020 đến 16 giờ, ngày 15/7/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT, địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân theo quy định trừ các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

2. Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

+ Đối với cá nhân: Bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD của người đại diện (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

Điền đầy đủ thông tin và chữ ký vào Phiếu Đăng ký mua tài sản đấu giá do Trung tâm phát hành, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định.

Cá nhân, tổ chức đã đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Giấy ủy quyền phải nêu rõ phạm vi ủy quyền và kèm theo bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền.

Khi đi đấu giá, Người tham gia cuộc đấu giá phải mang theo CMND/CCCD, ký nhận vào danh sách người tham gia đấu giá, mang theo giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp cho Trung tâm để lưu hồ sơ theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm, phương thức, hình thức và bước giá của cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 20/7/2020 (thứ 2). Trừ trường hợp bất khả kháng phải dời ngày đấu giá.

- Địa diểm: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn) bắt đầu áp dụng từ lần (người) trả giá thứ 2 trở đi.

- Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 30 giây.

- Giá trả của người đầu tiên phải ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề ít nhất một bước giá.

- Người trúng đấu giá là người có giá trả cao nhất và phải cao hơn giá khởi điểm.

Để biết chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524./.