(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy ủy quyền như sau:

Đấu giá giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Cơ sở đất Nhà văn hóa khu 8 thị trấn Chi Nê - Tên tài sản: Cơ sở đất Nhà văn hóa khu 8 thị trấn Chi Nê; - Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; - Tổng diện tích khuôn viên: 371,6 m2; - Cơ sở đất: Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Vị trí: Đường phố loại 7, vị trí 1. (Theo trích đo địa chính số 01-2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình ngày 24/4/2020).

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy

Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 4