(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ea Kar ủy quyền như sau:
Ngày 20/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1