(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2020 do Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo tổ chức đấu giá tài sản sau:

- 01 bộ máy thiết bị y tế (máy xét nghiệm sinh hóa) đã qua sử dụng, ký hiệu Bayer/Simens, modern Advia 1650 Chemistry sytem, seria No CA176515-824, sản xuất năm 2005.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

- Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại Chứng thư Giám định số VDI1910142 ngày 17/10/2019 của Công ty cổ phần giám định Việt Đức;

- Giá khởi điểm: 52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 7.800.000 đồng (Bẩy triệu, tám trăm nghìn đồng).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Người có tài sản đấu giá: Cục Hải Quan thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 159 đường Lê Hồng Phòng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao, nếu là tổ chức);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

*) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) gồm các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm khi mua hồ sơ);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân (bản sao);

+ Có giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

**) Người không được tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/01/2020 đến 17 giờ ngày 17/01/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 13/01/2020 và ngày 14/01/2020 trong giờ hành chính.

- Địa chỉ xem tài sản: Tại kho CFS Hải An; Địa chỉ: KM2 đường Đình Vũ, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/01/2020 đến ngày 17/01/2020 trong giờ hành chính.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/01/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng - số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (0225). 3678680.