(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 535 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 20/8/2019.
Ngày 20/08: 2/535 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20/08: 2/535 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 533 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ đăng tải TBMCH (Số thông báo là: 20190846384 - 00, thời điểm đăng tải 11 giờ 10 ngày 20/8/2019) dự kiến phát hành HSYC từ 09 giờ 00 ngày 22/8/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đăng tải TBMCH Gói thầu Mua sắm hàng hóa (Số thông báo là: 20190850167 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.