(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danhNam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/4/2020 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông Chi nhánh Thăng Long ủy quyền như sau:
Ngày 2/4/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1