(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2021 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 25 ô đất thuộc Lô N27, N28, ô số 39 Lô N25 tại Khu tái định cưvà dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Đợt 3).

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 7
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 8
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 9
Ngày 2/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 10