(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/11/2020 do Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 12
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 13
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 14
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 15
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 16
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 17
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 18
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 19
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 20
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 21
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 22
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 23
Ngày 2/11/2020, đấu giá hàng hóa các loại tịch thu tại Hà Nội ảnh 24