(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản lần 5 vào ngày 2/11/2020 như sau:
Ngày 2/11/2020, đấu giá các tài sản bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Thân Hồng Thanh Giang ảnh 1