(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2021 như sau:
Ngày 19/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 1