(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/5/2021 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đà Bắc ủy quyền như sau:
Ngày 19/5/2021, đấu giá cây gỗ nghiến tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1