(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 do Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình ủy quyền như sau:
Ngày 19/4/2019, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 19/4/2019, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 19/4/2019, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 19/4/2019, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 19/4/2019, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 19/4/2019, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 19/4/2019, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 19/4/2019, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội ảnh 8