(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 19/4/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong ủy quyền như sau:
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 1
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 3
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 4
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 5
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 6
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 7
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 8
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 9
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 10
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 11
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 12
Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ảnh 13