(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/2/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản đấu giá:

- Tài sản thanh lý là: vật tư, vật liệu, thu hồi từ việc phá dỡ trên khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Thái Bình và Công ty CP Dược vật tư y tế Thái Bình tại số 309 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình .

- Giá khởi điểm là: 53.141.000 đồng (Năm mươi ba triệu một trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn).

- Số tiền đặt trước là: 10.628.000 đồng (Mười triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn)

3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá;

- Thời gian: Từ ngày 16/01/2020 đến hết ngày 17/02/2020

- Địa điểm:  Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

- Địa điểm:  Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên

Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình.

4. Thời gian xem tài sản: Hồi 14 giờ Ngày 17/02/2020 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước, phát phiếu trả giá: Ngày 18/02/2020

- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 100002818188 tại ngân hàng (NCB) Ngân hàng Quốc Dân Việt Nam - chi nhánh Thái Bình của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

6. Thời gian bỏ phiếu trả giá, và mở cuộc đấu giá:

- Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ 07 giờ 00 phút đến 09 giờ 00 phút, ngày 19/02/2020 (Giờ hành chính)

- Thời gian mở hòm phiếu và công khai kết quả trả giá: Từ 09 giờ 10 phút, ngày 19/02/2020 (Giờ hành chính)

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Cụ thể theo giấy mời.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng một hồ sơ) theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

9. Đối tượng, Điều kiện, Điều kiên tổ chức đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, Hồ sơ đăng ký của các đơn vị tham gia đấu giá:

9.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế có chức năng, kinh nghiệm phá dỡ các công trình theo quy định của pháp luật;

- Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

9.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu đơn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phát hành);

- Cam kết hoàn thành việc tháo dỡ, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu (phá dỡ đến hết phần móng nhà) để trả lại mặt bằng trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận tài sản đáu giá;

- Có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người, thiết bị và công trình lân cận, chấp hành mọi quy định của cơ quan quản lý nhà nước, nếu vi phạm các quy định trên người trúng đáu giá phải bồi thường thiệt hại;

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước theo quy định;

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

9.3. Điều kiện tổ chức đấu giá:

- Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 (hai) đối tượng trở lên đăng ký tham gia đấu giá và đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá

9.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

9.5. Hồ sơ đăng ký của các đơn vị tham gia đấu giá:

- Một (01) bản chính Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu có đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình): Tổ chức tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên đóng dấu (đúng quy định);

- Một (01) bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh có chức năng phá dỡ công trình;

- Một (01) bản sao có chứng thực CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật, người uỷ quyền (nếu có) của tổ chức (Phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ);

- Một (01) bản chính Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ của Nhà đầu tư tham gia đấu giá (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư);

- Một (01) bản sao phiếu thu tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá của tổ chức tham gia đấu giá;

- Một (01) bản chính Giấy cam kết về thời hạn thực hiện việc phá dỡ, nộp tiền trúng đấu giá của tổ chức tham gia đấu giá.

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

10.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.