(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 như sau:
Ngày 19/11/2021, đấu giá tài sản gắn trên diện tích đất đất, máy móc thiết bị tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội ảnh 1