(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Agribank Chi nhánh Gia Lâm ủy quyền như sau:
Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội ảnh 1