(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2019 do Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông uỷ quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, địa chỉ: xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1.Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá là: 3,412m3 gỗ xẻ nhóm III, chủng loại: Giổi.

- Nơi có tài sản đấu giá: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, địa chỉ: xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên tục trong 2 ngày từ 10 giờ 00 phút ngày 05/03/2019 đến 10 giờ ngày 07/03/2019.Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, địa chỉ: xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày14/03/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: Số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Giá khởi điểm: 42.934.617 đồng (Bốn mươi hai triệu chín trăm ba mươi bốn nghìn sáu trăm mười bảy đồng).

- Bước giá là: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng). Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đồng/01 hồ sơ.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 119002654774 của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, mở tại Ngân hàng Vietinbank Kon Tum.

- Tiền đặt trước: 8.500.000đồng (Tám triệu năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước và cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum từ ngày 12/03/2019 đến 10 giờ 00 phút ngày 14/03/2019. (khách hàng có thể cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cùng với việc nộp hồ sơ, phiếu trả giá). Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản số 119002654774 của Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, mở tại Ngân hàng Vietinbank Kon Tum.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá bán đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày niêm yết, thông báo đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 14/03/2019. Tại địa điểm: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

- Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum (Số 40, Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/03/2019, tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum (địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: trả giá lên, bỏ phiếu kín 01 vòng và ghi phiếu trả giá ngay khi nộp hồ sơ đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá: Theo quy định tại khoản 5 điều 9 và khoản 4 điều 50 luật đấu giá tài sản.

- Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước: Theo quy định tại khoản 6 điều 39 luật đấu giá tài sản.

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Công ty làm thủ tục mua tài sản. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn Phòng Công ty, số điện thoại: 02603.934.555./.